لانه گزینی

وقتی تخمک لقاح یافته به غشای مخاطی رحم متصل میشود. لانه گزینی چند روز بعد از لقاح تخمک انجام میشود.