لقاح

دخول اسپرم به داخل تخمک. تخمک باورشده ممکن است رشد کند و تبدیل به نوزاد شود.