سلول اسپرم

ذره ای در منی مرد که باعث بارور شدن تخمک زن می شود. وقتی اسپرمی یک سلول تخمک را بارور می کند، زن باردار می شود. بیضه میلیون ها سلول اسپرم را در هر روز تولید می کند.

Sperm cell

Cells in a man's semen that can fertilize a woman's egg cell. When a sperm cell fertilizes an egg cell, a woman gets pregnant. The testicles produce millions of sperm cells each day.