Spermatozoidi

Qeliza në spermën e burrit, të cilat mund të fekondojnë vezëzën e një gruaje. Kur një spermatozoid fekondon një vezëz, gruaja mbetet shtatzënë. Testikujt prodhojnë miliona spermatozoide në ditë.

Sperm cell

Cells in a man's semen that can fertilize a woman's egg cell. When a sperm cell fertilizes an egg cell, a woman gets pregnant. The testicles produce millions of sperm cells each day.