Vezëza

Qeliza seksuale femërore. Gruaja është lindur me shumë vezëza në vezoret e saj. Nga puberteti e më pas, çdo muaj lëshohet 1 vezëz. Kur një vezëz fekondohet nga një spermatozoid, gruaja mbetet shtatzënë. Nëse vezëza nuk fekondohet, ajo vdes dhe gruas i vijnë menstruacionet.

Egg cell

Female sex cell. A woman is born with many egg cells in her ovaries. From puberty onwards, one egg cell is released every month. When an egg cell is fertilized by a sperm cell, a woman becomes pregnant. If the egg is not fertilized, it dies and the woman gets her menstrual period.