Fekondimi

Depërtimi i spermatozoidëve në qelizën vezë. Qeliza vezë e fekonduar mund të rritet duke krijuar një foshnjë.

Fertilization

Occurs when a sperm cell joins with the egg cell. The fertilized egg cell can grow into a baby.