تخمک گذاری

لحظه ای که یک تخمک از یکی از تخمدان ها رها می شود. تخمک گذاری در وسط سیکل انجام می شود، تقریباً 14 روز قبل از شروع عادت ماهانه بعدی. این تنها زمانی در طول سیکل است که یک اسپرم می تواند سلول تخمک را بارور کند.

Ovulation

The moment at which a ripe egg cell is released from one of the ovaries. Ovulation occurs in the middle of the cycle, about 14 days before the next menstrual period begins. It is the only time in the cycle when a sperm cell can fertilize an egg cell.