بعضی افراد بچه میخواهند و برخی دیگر دوست ندارند بچه دار شوند.

اگر نخواهید بچه دار شوید، مشکلی نیست. هیچ کس نمیتواند شما را مجبور کند بچه دار شوید. شما حق انتخاب دارید.
شاید تمایل داشته باشید بچه دار شوید، اما هنوز آمادگی نداشته باشید. شما خودتان میتوانید انتخاب کنید در چه زمانی میخواهید بچه دار شوید.

اگر (هنوز) تمایل به بچه دار شدن ندارید، هنگام آمیزش جنسی از روشهای جلوگیری از حاملگی استفاده کنید. در این باره با شریک زندگیتان صحبت کنید .

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس