قطع (مثله) کردن اندام جنسی زن ختنه کردن نیز نامیده می شود. ختنه کردن برای مردها هم وجوددارد. برای ختنه کردن مردها فقط پوست ختنه گاه (پوست قسمت انتهایی ذکر) را قطع می کنند.برای ختنه دخترها و زن ها کلیوتوریس  را بریده و دور می کنند، گاهی نیز سمت درونی لبه واژن (شرمگاهی) را می برند. در بعضی موارد نیز لبه های واژن را به هم می دوزند. در بعضی ها حتی مجرای ورودی واژن را می دوزند. از اینجهت اصطلاح "ناقص کردن" توصیف آن چیزیست که در حقیقت انجام می گیرد.

 ناقص کردن دستگاه تناسلی زن در خیلی از کشورهای آفریقا و در چند کشور آسیایی انجام می گیرد. این کار را زن های افراد خود خانواده یا بخش محل زندگی هنگامی انجام می دهند که دختر ها هنوز خرد سالند.

ناقص کردن عضو تناسلی زن یک نوع نقض حقوق بشر است. این عمل در اروپا از نظر قانون ممنوع است. افرادی که عضوتناسلی دختران و زن ها را ناقص کنند / ختنه کنند، جریمه شده و زندانی خواهند شد.

سازمان بهداشت و سلامتی جهانی انواع مختلف ناقص کردن دستگاه تناسلی زن را می شناسد:

 • بریدن و دور کردن قسمتی ویا تمام کلیتوریس (نوع 1)
 • بریدن و دور کردن قسمتی و یا تمام کلیتوریس و لبه واژن (نوع 2)
 • به هم دوختن لبه واژن به طوری که فقط سوراخ کوچکی باز می ماند تا ادرار و خون بتواند از بدن خارج گردد (نوع 3)
 • هر گونه عمل مضّردیگر که روی دستگاه تناسلی زن انجام گیرد، برای مثال سوراخ کردن، بریدن، خراشیدن و داغ گذاشتن.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 1: برداشتن کلیتوریس.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 2: برداشتن لب های واژن.
بریدن آلت تناسلی زن - نوع 3: دوختن لب های واژن به هم.

ناقص کردن دستگاه تناسلی برای سلامت دخترها و زن ها مضّر است.

عواقب ناقص کردن دستکاه تناسلی می توانند به طریق زیر باشند:

 • درد شدید
 • تب
 • خونریزی شدید، تا جایی که منجر به مرگ گردد.
 • صدمه اعضاء دیگر
 • وحشت زیاد، صدمه روانی
 • عفونت دستگاه تناسلی و نیز تمام بدن
 • کزاز
 • سرایت ایدز یا دیگر بیماری های آمیزشی
 • درد هنگام ادرار

عواقبی که برای دخترها درزندگی و پس ازرشد کامل می توانند وجود داشته باشند عبارتند از:

 • درد هنگام قاعدگی و ادرارکردن
 • درد و مشکلات زمان زایمان برای مادر و نوزاد هردو
 • فیستول / ناسور (به هم چسبیدگی دو عضو)
 • نازایی
 • درد هنگام آمیزش جنسی و کمبود احساس شهوت
 • پژمردگی و دیگر بیماری های روانی

مؤسسات مختلف با شما مشاورت خواهند نمود، هرگاه دستگاه تناسلی شما را ناقص کرده باشند یا اگرترس ازآن دارید که بخواهنداین عمل را در مورد شماانجام دهند. برای مثال.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس