کلیتوریس

اندامی بسیار حساس که دقیقاً در بالای مجرای ورودی مهبل در جایی قرار دارد که لبهای داخلی مهبل (واژن) به هم میرسد. وقتی کلیتوریس لمس و نوازش شود، امکان دارد زن به ارگاسم برسد.

Clitoris

Very sensitive organ just above the opening of the vagina, where the inner labia come together. When the clitoris is touched and caressed, a woman can have an orgasm.