خون

مابع قرمزی که عملکردهای مهمی را در بدن بر عهده دارد، مثلاً: حمل اکسیژن در همه بدن و انتقال آنتی بادی به قسمت های عفونی بدن. عفونت هایی که از طریق خون قابل انتقال هستند.

Blood

Red fluid that has important functions in the body, for example: carrying oxygen all round the body and transporting antibodies to infected body parts. Infections can be passed on through blood.