بهداشت

بهداشت به معنای تمیز نگهداشتن بدن است. حفظ بهداشت خطر ابتلا به بیماری را کاهش می دهد.

Hygiene

Hygiene means keeping the body clean. It reduces the risk of becoming ill.