Хигиена

Хигиена означава поддържане на тялото чисто. Това ограничава риска от заболяване.

Hygiene

Hygiene means keeping the body clean. It reduces the risk of becoming ill.