تب

درجه حرارت بالای بدن (بیشتر از 38 درجه سانتیگراد).

Fever

High temperature of the body (higher than 38°C - 100.4°F).