Temperaturë

Temperaturë e lartë e trupit (më e lartë se 38°C - 100,4°F).

Fever

High temperature of the body (higher than 38°C - 100.4°F).