Pasaporta e nënës

Pasaporta e nënës është një dokument. Gra shtatzëna marrin një pasaportë të nënës gjatë kontrollit të përcaktimit të hershëm. Në pasaportën e nënës shkruan rregullisht mjekja/mjeku ose mamia të gjitha informacionet e rëndësishme për ecurinë e shtatzënisë dhe rezultatet e kontrolleve të përkujdesjes. Është e rëndësishme, që gratë shtatzëna ta kenë pasaportën e tyre të nënës gjithmonë me vete. Në një rast emergjent ato i kanë të gjitha informacionet e rëndësishme me vete.

Maternal health passport

The maternal health passport is a document. Pregnant women receive the maternal health passport at the first early detection examination. The doctor or the midwife regularly writes all the important information about the pregnancy and the results of the preventive examinations in the maternal health passport. It is important that pregnant women always carry their maternal health passport with them. Then in an emergency, they have all the important information they need.