دفترچه مراقبت از مادر

دفترچه مراقبت از مادر یک سند است. زنان حامله هنگام اولین معاینه تشخیص زود هنگام، این دفترچه را دریافت میکنند. پزشک یا ماما (قابله) به طور منظم کلیه اطلاعات مهم در باره حاملگی و نتایج آزمایشات مراقبتهای دوران حاملگی را در این دفترچه یادداشت میکند. مهم است که زنان حامله همیشه دفترچه مراقبت از مادر را به همراه داشته باشند. به این ترتیب در شرایط اضطراری همواره اطلاعات مهم در دسترس خواهد بود.