Обменна карта

Обменната карта е документ. На бременните жени се дава обменна карта при първото изследване за ранна диагностика. В обменната карта лекарят или акушерката редовно вписа всяка една важна информация за протичането на бременността и резултатите от предварителните изследвания. Важно е бременните жени винаги да носят със себе си обменната карта. Така при спешен случай цялата важна информация ще бъде у тях.

Maternal health passport

The maternal health passport is a document. Pregnant women receive the maternal health passport at the first early detection examination. The doctor or the midwife regularly writes all the important information about the pregnancy and the results of the preventive examinations in the maternal health passport. It is important that pregnant women always carry their maternal health passport with them. Then in an emergency, they have all the important information they need.