Lindja

Gjatë një lindjeje foshnja vjen nga trupi i nënës në jetë. Dhimbjet e lindjes e shtyjnë foshnjën nga mitra, nëpërmjet vaginës për jashtë. Mamia e ndihmon nënën gjatë lindjes.

Birth

During birth the baby comes out of the mother's body into the world. The contractions push the baby out of the uterus and through the vagina. The midwife helps the mother during birth.