Lindja

Gjatë një lindjeje foshnja vjen nga trupi i nënës në jetë. Dhimbjet e lindjes e shtyjnë foshnjën nga mitra, nëpërmjet vaginës për jashtë. Mamia e ndihmon nënën gjatë lindjes.