Lythat gjenitalë

Lythat mbi ose rreth organeve seksuale ose anusit. Lythat gjenitalë shkaktohen nga një virus dhe ndonjëherë shkaktojnë kruajtje. Lythat gjenitalë janë një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST) dhe janë shumë ngjitës. Një prezervativ nuk ju mbron gjithmonë nga lythat gjenitalë.

Genital warts

Warts on or around the sexual organs or the anus. Genital warts are caused by a virus and sometimes cause itching. Genital warts are a sexually transmitted infection (STI) and are very contagious. A condom does not always protect against genital warts.