نشستن یا دراز کشیدن

برای شیر دادن به نوزاد می توانید بنشینید یا دراز بکشید.

به این ترتیب شیر بدهید

به نوزاد خود اینطور شیر بدهید:

  • شکم بچه را به شکم خود نزدیک کنید.
  • نوزاد را بالا بیاورید تا بینی اش به نوک پستان شما برسد.
  • نوزاد دهانش را باز میکند و نوک پستان را لیس میزند.
  • نوک پستان و قسمت اعظم هاله دور نوک پستان در دهان نوزاد است.
  • لبان نوزاد برای مکیدن پستان غنچه می شود و نوزاد سینه را مک میزند.

علائم گرسنگی نوزادتان

بیشتر نوزادان اوائل تقریباً هر دو ساعت یکبار و بعداً هر چهار ساعت یکبار شیر میخورند. البته این مسئله در هر نوزادی به شکلی دیگر است. هر وقت نوزاد خواست، به او شیر بدهید.

اگر نوزادتان گرسنه باشد، توجه شما را با یک یا چند کار زیر جلب میکند:

  • دستهایش را تکان میدهد؛
  • دهان و زبانش را تکان میدهد؛
  • دستهایش را میلیسد یا میمکد؛
  • ناآرام است؛
  • گریه میکند.

شیر سالم مادر

به منظور تولید شیر سالم برای نوزادتان:

اگر نتوانید به نوزاد خود شیر بدهید، راههای دیگری برای ایجاد رابطه با نوزادتان وجود دارد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس