اگر عادت ماهانه نشوید، ممکن است حامله باشید. میتوانید برای اطلاع از اینکه باردار هستید یا خیر، تست حاملگی بدهید. دو نوع تست حاملگی وجود دارد:

تست ادرار

تست ادرار را میتوانید از سوپرمارکت، فروشگاه لوازم بهداشتی یا داروخانه بخرید. در این نوع تست حاملگی، ادرار مورد آزمایش قرار میگیرد. برای اینکه نتیجه صحیح بگیرید، زمانی از این تست استفاده کنید که عادت ماهانه شما چند روز به تأخیر افتاده باشد.

این تست را به صورت زیر انجام دهید:

  • نوک دستگاه تست را داخل ادرار خود بگذارید.
  • دستگاه تست را به صورت افقی در جایی بگذارید.
  • حدود پنج دقیقه صبر کنید تا نتیجه را روی صفحه تست ببینید.
  • اگر نتیجه تست مثبت بود نزد دکتر بروید. او با انجام تست خون حاملگی شما را تأیید میکند.

تست خون

میتوانید اول تست ادرار بگیرید یا آنکه مستقیماً برای انجام تست خون نزد پزشک بروید. دکتر تست را انجام میدهد تا حاملگی شما را تأیید کند. از شما کمی خون میگیرد و نمونه خون را به آزمایشگاه میفرستد.

نتیجه را روز بعد دریافت میکنید.

علائم حاملگی

در بعضی از زنان هنگام شروع حاملگی، اولین علائم بارداری ظاهر میشود.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس