اگر حامله اید اما نمیخواهید بچه دار شوید، میتوانید با سقط جنین، به حاملگی خاتمه بدهید.
قبل از سقط جنین، باید در یک جلسه مشاوره حاضر شوید. سقط جنین چند روز بعد از این مشاوره انجام میشود.

اگر تصمیم به ادامه حاملگی گرفتید، هنوز دو گزینه دیگر دارید:

  • بچه را نگه دارید؛
  • نوزاد را برای فرزندخواندگی به اشخاص دیگری بسپارید. مراقب سازمانهای غیرمعتمد باشید. فقط به سازمانهای رسمی فرزندخواندگی مراجعه کنید.
  • در برخی کشورها مثل آلمان، زنان میتوانند نوزاد خود را در بیمارستان به دنیا بیاورند، بدون آنکه مجبور باشند نام خود را بگویند و یا بدون آنکه بیمارستان نام مادر را فاش کند. پس از زایمان، مادر بیمارستان را ترک میکند و کودک پس از مدتی مشخص برای فرزندخواندگی در نظرگرفته میشود.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس