Vaksinat

Shumë fëmijë kanë në vitet e para të jetës sëmundje ngjitëse (sëmundje infektive). Disa mund të jenë shumë të rrezikshme, për shembull fruthi, difteria, tetanosi, poliomieliti ose HPV [hepatit]. Prandaj foshnjat dhe fëmijët vaksinohen kundër sëmundjeve infektive. Për këtë mjekja/mjeku përdorin një lëndë vaksinimi. Lënda e vaksinimit pengon infektimin Vaksinimet e para bëhen gjatë kontrolleve të përcaktimit të hershëm. Ato paguhen nga arkat e sigurimit shëndetësor. Prindërit e fëmijës vendosin, nëse fëmija i tyre duhet të vaksinohej.

Vaccinations

Many children get infectious diseases during their first few years of life. Some may be very dangerous, for example measles, diphtheria, tetanus, polio or HPV. Therefore, babies and children are vaccinated for these infectious diseases. To do this, the doctor uses a vaccine. The vaccine prevents the infection. The first vaccinations are given during the early detection examination. They are paid for by the health insurance company. Parents can decide whether they want their child to be vaccinated.