Transseksualiteti

Njerëzit transseksualë janë fizikisht qartë një burrë apo një grua. Por ata ndiejnë, që atë përkatësisht bëjnë pjesë në gjininë tjetër. Ata kanë një trup mashkullor por ndihen si një grua. Ose ata kanë një trup femëror por ndihen si një burrë. Me qëllim që trupit, t’ia barazojnë gjininë të cilën e ndiejnë si të drejtë, ata mund të lenë të operohen dhe/ose të marrin hormone.

Transsexuality

Transsexual people are physically clearly a man or a woman. They feel, however, that they are part of the other sex. They have a male body, but feel like a woman. Or they have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take  hormones.