Hormoni

Substancë që prodhohet nga trupi. Hormonet janë të rëndësishme për pjellorinë dhe seksualitetin. Hormonet ndikojnë edhe në pamje, sjellje, emocione etj.

Hormone

Substance produced by the body. Hormones are important for fertility and sexuality. Hormones also influence looks, behaviour, emotions, etc.