Simptoma

Shenja e një sëmundjeje ose e një infeksioni, për shembull: dhimbje, rrjedhje, lodhje, lytha.

Symptom

A sign which shows that you have a disease or an infection, for example: pain, discharge, tiredness, warts.