Rrjedhja

Lëngu që del nga trupi, për shembull: nga vagina, penisi, anusi. Ndonjëherë keni shumë rrjedhje ose rrjedhje me një erë të pakëndshme. Kjo mund të shkaktohet nga një infeksion.

Discharge

Fluid leaving the body, for example: from the vagina, penis, anus. Sometimes you have lots of discharge or discharge with an unpleasant smell. This can be caused by an infection.