Nderi

Çdo shoqëri ka pikëpamje të ndryshme për këtë se çfarë është nderi. Nderi është shpesh i lidhur ngushtë me këtë, që një njeri është i njohur dhe i vlerësuar në shoqëri. Njohja dhe nderimi i një personi është shpesh i lidhur me një mënyrë të caktuar të sjelljes.

Honour

Every society has a different opinion about what honour is. Honour is often closely linked to the fact that a person is recognized and valued in society. The recognition and value of a person is often associated with the expectation of certain behaviours.