Nderi

Çdo shoqëri ka pikëpamje të ndryshme për këtë se çfarë është nderi. Nderi është shpesh i lidhur ngushtë me këtë, që një njeri është i njohur dhe i vlerësuar në shoqëri. Njohja dhe nderimi i një personi është shpesh i lidhur me një mënyrë të caktuar të sjelljes.

Ehre

Jede Gesellschaft hat unterschiedliche Ansichten darüber, was Ehre ist. Ehre ist oft eng verbunden damit, dass ein Mensch in der Gesellschaft anerkannt und wertgeschätzt wird. Die Anerkennung und Wertschätzung einer Person ist oft mit der Erwartung an bestimmte Verhaltensweisen verbunden.