Kordoni i kërthizës

Një lloj tubi që lidh fetusin me placentën. Kordoni i kërthizës transporton ushqyesit dhe produktet e jashtëqitjes drejt placentës dhe prej saj. Pas lindjes, kordoni i kërthizës pritet.

Umbilical cord

A sort of tube connecting the foetus to the placenta. The umbilical cord transports nutrients and waste products to and from the placenta. After birth, the umbilical cord is cut.