بند ناف

نوعی لوله که جنین را به جفت وصل می کند. بند ناف مواد غذایی را به جفت منتقل می کند و مواد زائد بدن کودک را از طریق آن دریافت می کند. بعد از تولد، بند ناف بریده می شود.

Umbilical cord

A sort of tube connecting the foetus to the placenta. The umbilical cord transports nutrients and waste products to and from the placenta. After birth, the umbilical cord is cut.