Embrioni

Veza e fekonduar që rritet në mitrën e nënës. Embrion quhet gjatë 3 muajve të parë të shtatzënisë dhe më pas quhet fetus.

Embryo

Fertilized egg growing in the mother's uterus. It is called an embryo during the first 3 months of pregnancy and a foetus after that.