رویان

تخمک های لقاح یافته در رحم مادر رشد می کنند. تخمک لقاح یافته در طول سه ماهه اول بارداری رویان و پس از آن جنین نامیده می شود.

Embryo

Fertilized egg growing in the mother's uterus. It is called an embryo during the first 3 months of pregnancy and a foetus after that.