بینا جنسی

اگر کسی مشخصات بدنی اش مشخصاً زنانه یا مردانه نباشد، میان جنس یا بیناجنس است. مشخصات جسمی مردانه یا زنانه منحصر به مشخصات قابل مشاهده، مانند اندامهای جنسی نیست بلکه مشخصات درونی بدن مانند صفات ارثی (ژنوم) و هورمونها را نیز شامل میشود. دربعضی موارد بلافاصله پس از تولد، مشخص است که فرد، میان جنس است. در موارد دیگری این امر در سنین کودکی یا بلوغ مشخص میشود. در آلمان از سال 2019 این امکان وجود دارد که در گواهی ولادت یا سایر مدارک اشخاصی که مرد یا زن بودنشان کاملاً مشخص نیست، در محلی که جنس نوشته میشود، «متفرقه» قید شود.

تراجنسی

تراجنس انسان هایی هستند که مرد یا زن بودن آن ها از نظر جسمی کاملاٌ مشخّص است. ولی آن ها احساس می کنند که در جسم غریبه ای هستند و متعلق به جنس دیگر / جنس مخالف. آن ها جسم مرد دارند ولی در خود احساس زن بودن می کنند. یا این که از نظر جسمی زن هستند، ولی در خود احساس مردی می کنند

این گونه انسان ها اغلب ازاین تناقض رنج می برند و می خواهند که بدنشان را به جنسی که خود را متعلق به آن حس می کنند مبدل گردند. بدین منظورخود را تحت عمل جراحی قرارمی دهند و / یا هورمون می خورند. با این کار می توانند جسم خود را تغییر دهند. خیلی ها نیر اسم و مدارک رسمی (مثلاٌ شناسنامه) خود را تغییرمی دهند. در جسم "احساس واقعی خود " احساس بهتری دارند.

اگر به خاطر امور سکسی یا هوّیت جنسی خود سئوالی دارید، می توانید به یک مرجع مشاورتی مراجعه نمایید.

وضعیّت حقوقی در آلمان

زنان، مردان، تراجنسان و بیناجنسان در آلمان دارای حقوق مساوی می باشند. درآلمان نباید برای هیچ فردی به خاطرجنسیت تبعیض قائل شد یابا او نامساوی رفتار گردد. بدین جهت قانون وجوددارد، قانون عمومی مساوات رفتار (مخفف: آ گ گ).

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس