ختنه عملی است، برای برداشتن قسمتی از پیش پوست (پوست ختنه گاه)  آلت جنسی مرد و یا بخشی از آن.

پس از ختنه، پوست کلاهک کمی ضخیم تر و گاهی هم کمی تیره تر خواهد شد.

دلایل انجام ختنه

ختنه ممکن است به دلایل مختلف انجام شود:

عمل ختنه در مورد بعضی از زنان هم انجام میشود. اما این امر برای زنان ضرر دارد و به این دلیل ختنه کردن زنان (قطع (مثله کردن) اندام جنسی زنان) نامیده می شود.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس