زایمان طبیعی

علامتهای نزدیک بودن زایمان، در زایمان طبیعی، عبارتند از:

  • کمی خون ریزی
  • خارج شدن توده مسدودکننده مخاط از بدن
  • پاره شدن کیسه آب (خارج شدن مایع آمنیوتیک از بدن)
  • درد زایمان (انقباضات رحمی) منظم در طول مدت یک ساعت با وقفه های پنج تا ده دقیقه ای
  • احساس میکنید که نوزاد کمتر حرکت میکند

اگر یک یا چند نشانه فوق را داشتید، با دکتر، دکتر متخصص زنان یا قابله  خود تماس بگیرید یا به بیمارستان مراجعه کنید.

زایمان با عمل: سزارین

در صورتی که از قبل قرار باشد زایمان با عمل جراحی (سزارین) انجام شود:  دکتر روز زایمان را تعیین میکند.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس