Ngjitësi kontraceptiv

Një mënyrë për parandalimin e shtatzënisë (një metodë kontracepsioni). Ngjitës i hollë që përmban hormone, të cilin gruaja mund ta ngjisë në barkun e saj, në vithe ose në krah.

Contraceptive patch

A way of preventing pregnancy (a method of contraception). Thin adhesive patch containing hormones which a woman can stick on her abdomen, buttocks or arm.