I/e rritur

Një burrë ose një grua që është në moshën e duhur për të marrë vendime ligjore rreth jetës së tij ose të saj. Në shumicën e vendeve evropiane, një person bëhet i rritur në moshën 18-vjeçare.

Erwachsener

Eine Frau oder ein Mann, die alt genug sind, um Rechtsentscheidungen über ihr eigenes Leben zu treffen. In den meisten europäischen Ländern wird eine Person ab ihrem 18. Geburtstag als Erwachsener angesehen.