کسی را به خاطر خصوصیات مشخصی مورد تبعیض، توهین یا تحقیر قرار دادن، او را ترساندن و یا به کرامت انسانی او خدشه وارد آوردن در آلمان ممنوع است.

خصوصیات مشخص از جمله شامل موارد زیر است:

  1. هیچکس را نباید به خاطر خاستگاهش مورد تبعیض قرار داد. هیچ تفاوتی نمیکند که انسانها اهل چه کشوری هستند و کجا بزرگ شده اند.
  2. هیچکس را نباید به خاطر جنسیتش مورد تبعیض قرار داد. هیچ تفاوتی نمیکند که انسانها مرد یا زن باشند و یا مشخص نباشد که زن یا مردند.
  3. هیچکس را نباید به خاطر گرایش جنسی و مثلاً به دلیل همجنسگرا بودن مورد تبعیض قرار داد.
  4. هیچکس را نباید به خاطر معلولیت ذهنی یا جسمی مورد تبعیض قرار داد.
  5. هیچکس را نباید به خاطر باور دینی یا جهان بینی مورد  تبعیض قرار داد. این امر در باره معتقدان به همه ادیان  ونیز اشخاص بیدین مصداق دارد.
  6. هیچکس را نباید به خاطر سن او - چه به دلیل جوان بودن و یا پیر بودن- مورد تبعیض قرار داد.

اگر از طرف دیگران مورد تبعیض، تحقیر، توهین یا دشمنی قرار گرفته اید، به مراکز مشاوره در نزدیکی محل سکونت خود مراجعه کنید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس