پرده بکارت (هایمن) بافتی حلقوی و نرم است که مستقیماً پشت مجرای ورودی مهبل (واژن) قرار دارد. پرده بکارت راه مهبل (واژن) را مسدود نمیکند.

زنی در حالت خوابیده با پاهای باز. اندامهای جنسی قابل مشاهده مشخص شده است.
نمایش پرده بکارت در مهبل (واژن).

انواع پرده بکارت

هر پرده بکارتی از لحاظ شکل و اندازه متفاوت است:

  • پرده بکارت ممکن است نازک یا ضخیم باشد.
  • پرده بکارت ممکن است صاف، غیرصاف یا چین دار باشد.
  • پرده بکارت ممکن است تنگ یا گشاد باشد.
  • پرده بکارت در موارد بسیار نادر کاملاً بسته است. در اینصورت باید قبل از اولین خونریزی ماهانه توسط دکتر باز شود.
  • در موارد بسیار نادر پرده بکارت اصلاً وجود ندارد.
انواع مختلف پرده بکارت: پرده بکارت با دهانه تنگ.
انواع مختلف پرده بکارت: پرده بکارت با دهانه نسبتاً بزرگ.
انواع مختلف پرده بکارت: پرده بکارت با دهانه بزرگ.

اولین آمیزش جنسی

ممکن است پرده بکارت هنگام اولین آمیزش جنسی زن، منبسط یا پاره شود. ولی همیشه اینطور نیست. حتی اگر زن هنوز باکره باشد هم ممکن است پرده بکارت منبسط یا پاره باشد. پرده بکارت نمیتواند ثابت کند که زن باکره است یا نه.

منبسط یا پاره شدن پرده بکارت ممکن است همراه با کمی درد باشد. اما خیلی از زنان متوجه این مسئله نمیشوند. در بعضی از زنان پاره شدن پرده بکارت همراه با چند قطره خون است. اما در بیشتر زنان پاره شدن پرده بکارت باعث هیچ خونریزی نمیشود.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس