بکارت به معنای این است که فردی هنوز آمیزش جنسی نداشته است. علاوه بر آمیزش جنسی، انواع دیگرسکس نیز وجود دارد.

هم پسران (مردان) و هم دختران (زنان) ممکن است باکره باشند.

پرده بکارت سندی برای اثبات باکرگی نیست.

باکرگی افراد حس کردنی یا دیدنی نیست. حتی دکتر هم نمیتواند این کار را انجام دهد.

پرده بکارت سندی برای اثبات باکرگی محسوب نمیشود.

  • پرده بکارت غشایی نیست که مهبل (واژن) را مسدود کند. بنابراین وقتی زنی برای اولین بار آمیزش جنسی دارد، پرده بکارت کاملاً پاره نمیشود.
  • همه زنان در اولین آمیزش جنسی خود دچار خونریزی نمیشوند. اکثر زنان موقع اولین آمیزش جنسی خونریزی ندارند. اگر پرده بکارت زن خیلی تنگ باشد، ممکن است کمی خونریزی داشته باشد. بسیاری از عملهای جراحی که برای ترمیم یا بازسازی پرده بکارت انجام میشود، تفاوتی ایجاد نمیکند.
  • زن  در صورت استفاده ازتامپون در طول عادت ماهانه بکارت خود را از دست نمیدهد. اگر میخواهید احساس اطمینان داشته باشید، میتوانید به جای تامپون از نوار بهداشتی استفاده کنید.
زن دراز کشیده با پاهای باز. تأکید روی اندام های جنسی خارجی ست.
جزئیات پرده بکارت در داخل واژن: بافتی با لبه ارتجاعی. پرده بکارت غشایی نیست که واژن را می بندد.
جزئیات پرده بکارت گشادتر که هنگام آمیزش جنسی پاره نشده است. در اکثر مواقع چنین می شود.
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس