حاملگی حدود نه ماه (40 هفته / 280 روز) طول میکشد.

ماه اول تا سوم

 

تخمک بارورشده به یک ارگانیسم پیچیده تبدیل میشود. پس از سه تا شش هفته، رشد همه اعضای اصلی بدن شروع شده است.

قلب بعد از شش هفته، شروع به تپیدن میکند.

مغز، مغز استخوان، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، اندامهای جنسی ومجاری ادرار رشد میکند.

بند ناف و جفت موجود است.

ماه چهارم تا ششم

جنین به سرعت رشد میکند و مغز هم رشد زیادی مینماید. جنین شروع به حرکت میکند، مثلاَ: خم میشود، لگد میزند، چنگ میزند.

جنین میتواند ببلعد، بمکد و خمیازه بکشد.

پس از چهار ماه، دکتر یا دکترمتخصص زنان میتواند جنسیت نوزاد را به شما بگوید.

تقریباً بعد از پنج ماه، تکان خوردن جنین را احساس میکنید.

ناخن، پوست و موی بدن او ظاهر میشود.

و جنین میتواند بشنود.

ماه هفتم تا نهم

جنین سه برابر سنگینتر و دو برابر بزرگتر میشود.

او برای گرم ماندن، چربی؛ برای ساختن عضلات، پروتئین؛ برای رشد استخوان ها، کلسیم؛ و همچنین سایر مواد مغذی ضروری، مانند آهن را ذخیره میکند.

مغز به سرعت تکامل مییابد.

ریه ها در انتهای بارداری، آماده تنفس مستقلند.

جنین مدتی کوتاه قبل از زایمان، میچرخد و سرش معمولاً رو به پایین قرار میگیرد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس