Pilula kontraceptive

Pilulë që parandalon shtatzaninë (një metodë kontracepsioni). Pilula kontraceptive është efikase vetëm kur gruaja e merr çdo ditë në një orë të caktuar.

Contraceptive pill

Pill that prevents pregnancy (a method of contraception). The contraceptive pill is only effective when a woman takes it every day at a fixed time.