زوجهای دارای فرزند یا بدون فرزند میتوانند تصمیم به زندگی مشترک بگیرند و امکانات مختلفی دارند:

برخی زوجها با هم رابطه  دارند، اما زیر یک سقف زندگی نمیکنند. به این نوع رابطه، «زندگی مشترک جداگانه  (Living Apart Together)» گفته میشود.

زوجی که با هم زندگی میکنند در حال تماشای تلویزیون
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس