دو فرد در یک رابطه ثابت، یکدیگر را به طور متقابل به عنوان شریک زندگی ثابت خود می دانند. شرکای زندگی پشتیبان یکدیگرند. دو طرف تصمیم میگیرند باهم باشند و به مدت طولانی با هم بمانند.

غالباً  شرکا مشترکاً تصمیم میگیرند، رابطه شان چگونه باشد.

مرد و زنی در حال نشان دادن رابطه خود
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس