بدن زنان مختلف، متفاوت است. قواعد مشخصی وجود ندارد. بدن زن میتواند در این موارد متفاوت باشد:

بعضی از زنان موی شرمگاه (زهار) و موی بدنشان را میتراشند، برخی دیگر این کار را نمیکنند. این کاری است اختیاری.

شکل ظاهری بدن بر کارکرد آن تأثیری نمیگذارد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس