Homoseksualność

Homoseksualność oznacza odczuwanie pociągu emocjonalnego i / lub seksualnego do osób tej samej płci. Mężczyźni czują pociąg do mężczyzn, a kobiety do kobiet.

Homosexuality

Homosexuality means being emotionally and sexually attracted to people of the same sex. Men feel attracted to men and women to women.