نقاط حساس و شهوتزا

نقاط حساس بدن. تحریک این نقاط ممکن است باعث تحریک جنسی شما شود. نقاط حساس منحصراً شامل اندامهای جنسی و اطراف آن نیست، بلکه مثلاً گوش، نوک سینه، کف پا، دست، دهان و غیره نیز حساس میباشند. نقاط شهوتزا در هر فردی متفاوت است.