سزارین

یک عمل جراحی که در صورتی انجام میشود که زن بارداری نتواند به طور طبیعی زایمان کند. دکتر برای به دنیا آوردن کودک، برشی در شکم مادر ایجاد می کند.