تخمدان

اندام موجود در بدن زن که تخمک در آن پرورش می یابد. هر زن دو تخمدان دارد. تخمدان ها به لوله های رحم متصل هستند که به رحم منتهی می شود.

Ovary

Organ in a woman's body in which egg cells ripen. A woman has 2 ovaries. The ovaries are connected to the fallopian tubes, which lead to the uterus.